Home

—————————————————————————————————–

N207 Zuid: toekomstige aansluiting Hoogeveenseweg
Geen nieuws, maar we herhalen het toch: de Vrienden van het Bentwoud verzetten zich tegen de N207 Zuid omdat nut en noodzaak nooit is aangetoond. De 70 miljoen euro die hiervoor is weggelegd, kunnen zinvoller gebruikt worden. Maar als die weg er onverhoopt toch komt, dan met de best mogelijke inpassing. Daarop hebben we nog eens verkeerskundig gestudeerd voor wat betreft de aansluiting van N207 Zuid aan de Hoogeveenseweg. We kregen nieuwe inzichten, we hebben gesproken met atletiekvereniging AV47, dit alles uitmondend in een alternatief dat we hebben aangeboden aan wethouder Breeuwsma van Alphen. Ook de provincie en betrokken gemeenteraden Alphen en Waddinxveen zijn geïnformeerd. Wethouder Breeuwsma heeft laten weten graag in gesprek te gaan. 
Klik hier voor onze ideeën. 
—————————–

Vereniging Vrienden van het Bentwoud
De Vrienden van het Bentwoud bestaat sinds 2003. Wij zijn een vereniging van ongeveer 450 leden afkomstig uit de omliggende gemeenten. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. We zijn op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Bekijk ons jaarverslag 2023 voor een indruk.
Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meldt u aan als stemlid (€ 5,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.
—————————–


Versterk natuurbeleving en groene recreatie in Zuid-Holland
Een aantal ‘gebiedsvrienden’ roept de provinciale politiek op om serieus werk te maken van het belang van natuurbeleving en groene recreatie in het drukke Zuid-Holland. De gebiedsvrienden pleiten voor een robuust en goed gefinancierd programma, waarin de totstandkoming van recreatieve en ecologische verbindingen tussen de natuur- en groene recreatiegebieden een speerpunt moet zijn. Volg deze link voor meer informatie en de tekst van de volledige oproep.

Ontwikkelperspectief Bentwoud
De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben de opdracht gegeven aan het bureau Urban Synergie om een zogenaamd ontwikkelperspectief voor het Bentwoud op te stellen. De toekomst van het Bentwoud is belangrijk. Daarom hebben we een uitgebreide reactie opgesteld. Centraal in deze reactie staat het behoud van de natuur, ook als het gaat om recreatie in het Bentwoud. M.a.w. geen wellness centrum, maar wel recreëren in het groen zonder de natuur te verstoren. Volg deze link voor het Ontwikkelperspectief en onze reactie daarop.

Zienswijze ontwerp Provinciaal inpassingplan N207 zuid
De provincie heeft het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid (Verlengde Bentwoudlaan) vrijgegeven voor zienswijzen. Volg deze link om de stukken te zien. De vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft haar zienswijze ingediend. De vereniging deelt de standpunten die de stichting Het Kan Anders in haar zienswijze naar voren brengt. Essentie daarvan is dat de weg geen oplossing biedt voor de echte verkeersknelpunten in de regio, maar deze verergert omdat de weg meer verkeer het gebied inbrengt dat er geen bestemming heeft. Onze zienswijze heeft dus betrekking op het onverhoopte geval waarin desalniettemin besloten wordt het PIP vast te stellen en de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen.
Klik hier voor de samenvatting van de zienswijze.
Klik hier voor de volledige tekst van de zienswijze.
Klik hier voor de zienswijze van de Stichting Het Kan Anders.

Geen Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud
Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio en verkeerskundigen.

Geef een reactie