Behartigen belangen

DOSSIER AANLEG “VERLENGDE BENTWOUDLAAN” (N207 Zuid)

De correspondentie met de overheden en andere activiteiten vanaf midden januari 2019 om de aanleg van de N207 Zuid te voorkomen is te vinden op  de website van Het Molenberaad.

N207 Zuid: toekomstige aansluiting Hoogeveenseweg
Geen nieuws, maar we herhalen het toch: de Vrienden van het Bentwoud verzetten zich tegen de N207 Zuid omdat nut en noodzaak nooit is aangetoond. De 70 miljoen euro die hiervoor is weggelegd, kunnen zinvoller gebruikt worden. Maar als die weg er onverhoopt toch komt, dan met de best mogelijke inpassing. Daarop hebben we in maart 2024 nog eens verkeerskundig gestudeerd voor wat betreft de aansluiting van N207 Zuid aan de Hoogeveenseweg. We kregen nieuwe inzichten, we hebben gesproken met atletiekvereniging AV47, dit alles uitmondend in een alternatief dat we hebben aangeboden aan wethouder Breeuwsma van Alphen. Ook de provincie en betrokken gemeenteraden Alphen en Waddinxveen zijn geïnformeerd.
Klik hier voor onze ideeën.

Zienswijze ontwerp Provinciaal inpassingsplan N207 Zuid
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft haar zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan (OPIP) N207 zuid, vastgesteld op 31 mei 2022. Deze zienswijze heeft betrekking op het inpassingsplan N207 Zuid en dan met name op de gevolgen voor het Bentwoud.
De vereniging deelt de standpunten die de stichting Het Kan Anders in haar zienswijze naar voren brengt. Essentie daarvan is dat de weg geen oplossing biedt voor de echte knelpunten in de regio, maar deze verergert omdat de weg meer verkeer het gebied inbrengt dat er geen bestemming heeft. Onze zienswijze heeft dus betrekking op het onverhoopte geval waarin desalniettemin besloten wordt het PIP vast te stellen en de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen.
Klik hier voor de samenvatting van de zienswijze.
Klik hier voor de zienswijze.
Klik hier voor de zienswijze van de stichting Het Kan Anders.

Inpassing N207 Zuid
Op 5 februari 2019 vond een door de provincie Zuid-Holland georganiseerde bijeenkomst plaats voor de inpassing van de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) in het landschap, onder andere door het Bentwoud. Hoewel de vereniging deze weg nutteloos acht, blijft het belangrijk om onze opvatting over de inpassing te geven. We hebben dat ook formeel gedaan met een brief, gericht aan de projectleider van de provincie.
Mocht onverhoopt deze weg er toch komen dan willen wij de weg niet zien, horen en ruiken en willen wij zoveel mogelijk verlies aan natuur- en recreatieareaal voorkomen. Daarom hebben wij ook grote bezwaren tegen de voorgenomen locatie van het Recreatie Concentratiepunt (RCP) Boskoop zoals deze in het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid is opgenomen. In een brief van 1 april 2021 aan het project N207 van de provincie Zuid-Holland gaan we daar nader in op en doen wij in de vorm van een ‘ovonde’ een tegenvoorstel voor de ‘turbo-rotonde’ zoals die nu in het PIP staat ingetekend.  We hebben dit plan – dat we naar de bedenker ervan, ons bestuurslid Kees Bot,  het ‘Plan-Bot’ noemen, ook ingebracht in het Gebruikersplatform Bentwoud dat er met instemming op heeft gereageerd. In juni 2022 is de tekening voor de ovonde aangescherpt ten behoeve van de zienswijze die de vereniging zal indienen op het ontwerp PIP N207 Zuid.

Zienswijze te onderzoeken aspecten t.a.v. Milieueffectrapportage en Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid
De vereniging heeft op 25 februari 2019 haar zienswijze ingediend die gevraagd is in provinciale Mededeling 268 van 18 januari daarvoor. De vereniging blijft tegen de aanleg van de weg, en reageert op de Mededeling  vanuit de gedachte: als de weg er dan toch komt, dan willen we dat de gebruiker van het Bentwoud (wandelaars, fietsers, paardrijders, hardlopers, rustgenieters) de weg niet zien, horen of ruiken. De uitgebreide zienswijze kunt u hier lezen. De brief is voorzien van twee bijlagen:
– een duiding van het amendement van CU/SGP, door het verantwoordelijke statenlid goedbevonden;
– het Plan Verbinding Gouwebos – Bentwoud, een plan van de vereniging uit 2016 dat door de aanleg van de N207 Zuid extra actueel wordt.

Uitgangspunten voor ontwerp N207
De provincie Zuid-Holland heeft georganiseerd bijeenkomsten voor het ontwerp van de N207 Zuid bij Waddinxveen en Boskoop. De vereniging is hiervoor uitgenodigd. De vereniging is gekant tegen de aanleg van de weg. Voor onze deelname aan de bijeenkomsten hebben we uitgangspunten voor het ontwerpen van de N207 opgesteld. Schematisch:
ontwerpprincipes plaatje

De N207 Zuid wordt ‘versnipperd’ ontworpen. Met deze aanpak bieden de provincie en gemeenten geen ruimte om met betrokken partijen en bewoners te zoeken naar samenhangende oplossingen voor verkeersproblemen en behoefte aan natuur en recreatie. De Vrienden van het Bentwoud hebben dit in een brief aan de Stuurgroep N207 laten weten. Zij willen graag een gesprek met de Stuurgroep om alsnog hun argumenten te kunnen toelichten. In de ontwerpsessies bleek geen ruimte te zijn om hierover van gedachten te wisselen. Klik hier voor de brief aan de Stuurgroep N207.

Besluitvorming aanleg N207 Zuid
De vereniging heeft een Zienswijze VVB MER Planstudie N207 ingediend. De Samenvatting Zienswijze VVB MER Planstudie N207 kunt u nalezen. Eerder hebben we ons algemene standpunt verwoord: Standpunt Vrienden Bentwoud over N207 Zuid.
De provincie Zuid-Holland heeft een besluit genomen voor het toekennen van een onderzoekskrediet ter voorbereiding van het voorkeursbesluit over de verlengde Bentwoudlaan. De vereniging heeft ook hier haar opvattingen gepresenteerd. Lees de tekst waarmee op 29 juni 2016 is ingesproken bij Provinciale Staten.
Samen met andere verenigingen en organisaties heeft de vereniging op 31 januari 2018 een petitie aangeboden aan de leden van de Provinciale Staten.  We vragen een pas op de plaats te maken om met nieuwe gegevens en voortschrijdend inzicht nader onderzoek te doen naar een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van onze regio, alvorens te besluiten tot aanleg van de N207 Zuid. We hebben Bouwstenen voor een integrale visie in een notitie samengebracht.
Op 3 april 2018 heeft de vereniging samen met andere burgerinitiatieven twee open brieven gestuurd. Een gericht aan de gemeenteraad van Alphen a.d. Rijn en een aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarin wijzen we op nieuwe informatie die beschikbaar is gekomen en die de noodzaak van de aanleg van de N207 Zuid tussen de A12 bij Waddinxveen en Boskoop twijfelachtig maakt.  We vragen om in de lopende onderzoeken ook plaats in te ruimen voor alternatieven zonder de aanleg van dit traject.
Op 19 april 2018 is de gemeente Alphen op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) gevraagd om de gegevens en rekenmodellen voor de berekening die de gemeente uitvoert in het kader van een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop. De aanleiding voor dit Wob-verzoek aan de gemeente Alphen is, dat wethouder Van Velzen weigert ook varianten door te laten rekenen waarbij de N207 Zuid tussen A12 bij Waddinxveen en de N209 bij Boskoop niet wordt aangelegd. De gemeente heeft voor de gewenste informatie verwezen naar de Omgevingsdienst Midden Holland. Op eenzelfde Wob-verzoek heeft die gereageerd zich te beraden of de informatie geleverd kan worden en contact te zoeken met de gemeente Alphen. Op 22 april 2018 is daarom een open brief gestuurd aan Provinciale Staten met de vraag om hulp bij het verkrijgen van de gegevens. De brief bevat ook de oproep om de nieuwe informatie uit de onderzoeken en van andere plannen te gebruiken voor een integraal plan voor verkeer en leefomgeving alvorens te besluiten tot de aanleg van de N207-Zuid.
Het Wob-verzoek heeft mogelijk gemaakt dat we – op eigen kosten – eigen berekeningen kunnen laten uitvoeren. Dus ook berekeningen van verkeersstromen zonder dat de N207 Zuid wordt aangelegd. Daarmee zijn we in augustus 2018 begonnen.
De discussie over de noodzaak van de aanleg van de N207 Zuid is onderdeel geworden van de zogenaamde Programmatische aanpak Gouwe (PAG) van de overheden. Samen met andere burgerinitiatieven hebben we gevraagd om ook het door ons ontwikkelde scenario serieus mee te nemen in de besluitvorming. Omdat de provincie en gemeenten dat nog steeds niet hebben gedaan, hebben we een brief gestuurd. Met ons voorstel om de N207 Zuid niet aan te leggen komt ongeveer 80 miljoen euro vrij als ‘startkapitaal’ voor de echte verkeersknelpunten in de regio. Hier is de brief over dit scenario te lezen, voorzien van een uitgewerkte schets van het scenario.
We hebben gedeputeerde de heer Vermeulen gevraagd of hij er bezwaar tegen heeft dat wij het bedrijf Goudappel Coffeng inschakelen om voor ons verkeerskundige berekeningen te laten doen over een door ons ontwikkeld alternatief verkeersscenario. Dit bedrijf wil dat wel doen, maar stelt instemming van de provincie hiervoor nodig te hebben. We hebben hierover een mail gestuurd op 26 oktober 2018, via de mail gerappelleerd op 30 oktober 2018, en telefonisch contact opgenomen op 1 november 2018. Taal noch teken hebben we vernomen. Omdat we hebben gehoord dat de overheden op 5 november verder zouden praten, was ons verzoek urgent. Dit is het zoveelste voorbeeld dat de provincie zich niet houdt aan de procedure en termijnen van de Algemene wet bestuursrecht. We hebben daarom een formele klacht ingediend. De brieven: de klachtenbrief van 2 november 2018  en het begeleidend schrijven bij deze klachtenbrief.
Op 14 januari 2019 hebben we een tweede Wob-verzoek aan de provincie gericht om de beschikking te krijgen over de rekenmodellen die de overheid gebruikt voor de UitvoeringsMER N207 Zuid en de PAG-scenario’s en over het te gebruiken data-materiaal.

————–
ANDERE DOSSIERS

Ontwikkelperspectief Bentwoud
De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben de opdracht gegeven aan het bureau Urban Synergie om een zogenaamd ontwikkelperspectief voor het Bentwoud op te stellen. Wij zijn in de gelegenheid gesteld om op het concept-ontwikkelperspectief te reageren. De toekomst van het Bentwoud is belangrijk. Daarom hebben we een uitgebreide reactie opgesteld. Centraal in deze reactie staat het behoud van de natuur, ook als het gaat om recreatie in het Bentwoud. M.a.w. geen wellness centrum, maar wel recreëren in het groen zonder de natuur te verstoren. We hebben onze reactie ook toegezonden aan Provinciale Staten en de betreffende gemeenteraden.
Klik hier voor het Ontwikkelperspectief.
Klik hier voor onze reactie.

Ontwerp omgevingsvisie Waddinxveen 2050
We hebben op 13 mei 2022 op een aantal punten gereageerd op de ontwerp omgevingsvisie 2050 van de gemeente Waddinxveen. Klik hier voor de brief.

Bescherming en ontwikkeling natuurwaarde Bentwoud
In een brief aan de Provincie Zuid-Holland van 27 december 2021 vraagt de vereniging om duidelijkheid over de bescherming en ontwikkeling van de natuurwaarden van het Bentwoud. De aanleiding hiervoor is verwarrende regelgeving. De provinciale omgevingsverordening lijkt uit te gaan op de recreatieve waarde en aandacht te geven aan de bescherming van de natuur, terwijl de Beheersverordening Bentwoud 2018 expliciet een aantal delen aanwijst als natuur.

Regionale energiestrategie en het Bentwoud
Er zijn stappen gezet om te komen tot zogenoemde regionale energiestrategieën (RES), ook door de gemeente Alphen, Waddinxveen en RESsen waarin het Bentwoud valt en de provincie. Als vereniging ondersteunen we de doelen die in de concept-plannen worden nagestreefd. We hebben de provincie en de gemeenten gevraagd om bij hun besluitvorming de bescherming van de waarden van het Bentwoud en omgeving zwaar mee te laten wegen, ook in de toekomst. Bijvoorbeeld windturbines kunnen grote gevolgen hebben voor de vogelstand in het Bentwoud. We hebben de RES Holland Rijnland en de RES Midden Holland gevraagd ons op de hoogte te houden. Lees hier de brief.

Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn
We hebben op 1 april 2021 op een vijftal punten gereageerd op de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Alphen. Klik hier voor de brief.

Ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87
De vereniging heeft in juli 2018 een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Klik hier voor onze zienswijze. In maart 2020 biedt de gemeente Alphen gelegenheid om te reageren op het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om een andere composteerinrichting mogelijk te maken. Klik hier voor de brief die wij daarover hebben gestuurd naar de betrokken Raadscommissie. In de zomer heeft de gemeenteraad in een motie gevraagd om een ‘second opinion’, een nader onderzoek. De verantwoordelijk wethouder heeft de motie afgeraden. De gemeenteraad beraadt zich hoe nu verder. Op 11 maart 2021 schrijft het College dat nader onderzoek geen andere geschikte locatie heeft opgeleverd en stelt voor akkoord te gaan met de bestemming. Het College geeft geen inzicht in de locaties waar is gezocht. En we blijven een composteerinrichting strijdig vinden met de Alphense ‘Spelregels randen Bentwoud’. Klik hier voor de brief die we hebben gestuurd. Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad zich op basis van het nader onderzoek en een extra stedenkundig advies unaniem geschaard achter een voorstel van de PvdA om in de bestemming een composteerinrichting niet toe te staan. De eigenaar van het stuk land kan zich nog ‘in rechte’ verzetten. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Verbinding Gouwebos-Bentwoud
De vereniging heeft in maart 2016 aan wethouder De Jong van Waddinxveen het Plan Verbinding Gouwebos – Bentwoud aangeboden. Het is een voorstel voor een wandel- en fietsverbinding tussen beide gebieden. Nu is voor mensen uit Waddinxveen het Bentwoud minder goed bereikbaar dan uit andere plaatsen. Als de N207 Zuid er komt, wordt dit nog slechter. Het voorstel van de vereniging biedt een oplossing en opent tegelijkertijd nieuwe recreatieve mogelijkheden.

Geef een reactie