Categorie archief: Nieuws

Najaarsbijeenkomst via Zoom

In een gebied van zo’n 3000 hectare rondom het Bentwoud leven vermoedelijk 15 paartjes patrijzen. Die moeten we koesteren, want het aantal broedparen in Nederland is gedaald van 125.000 in 1970 naar maximaal 5.000 nu. Zo’n 25 leden schuiven in november 2020 via Zoom aan voor een verhaal over het Patrijzen-project door Johan van der Haven van het Vogelpark Avifauna. Het tweede onderwerp van de bijeenkomst is de mogelijke aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan door het oostelijk deel van het Bentwoud.

Adri de Groot, de bekende natuurfotograaf, heeft de treurige teruggang van het aantal patrijzen aangekaart in zijn Vogeldagboek. En de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en Avifauna hebben de handschoen opgepakt. Het doel van het Patrijzen-project is om het aantal broedparen in onze regio de komende vijf jaar te stabiliseren. Er zijn drie boeren die gaan helpen door het inrichten van zogenaamde patrijzenoases, waar in Frankrijk en Engeland al ervaring mee is. In het Bentwoud leven op dit moment vermoedelijk drie broedparen. Ongeveer 150 hectare in het Bentwoud blijft open gebied met struikgewas, en is daarmee een fijne omgeving voor patrijzen om te blijven. Een gevaar voor hen en hun kroost vormen vooral loslopende honden, katten en vossen. Het aantal vossen is niet bekend, daarom laat Staatsbosbeheer daar volgend jaar onderzoek naar doen.

Plannen provincie voor inpassing N207 Zuid in het Bentwoud
Het tweede onderwerp van de bijeenkomst is de Verlengde Bentwoudlaan, de zg. N207 Zuid. Onze vereniging is gekant tegen de aanleg door het Bentwoud. Maar mocht de politiek uiteindelijk toch tot aanleg overgaan, dan willen we wel dat de inpassing zo weinig mogelijk impact heeft voor de wandelaars, fietsers of paardrijders in het Bentwoud. We willen de weg niet zien, horen of ruiken. Het concept provinciaal inpassingsplan (PIP) heeft voor onze vereniging vier pijnpunten:
* de provincie ziet het Bentwoud nu alleen nog als ‘openluchtrecreatie-gebied/veelzijdig recreatiebos’ zonder natuurwaarden. In 2014 was de benaming ‘grootschalig bos- en natuurgebied’ en in 2018 nog ‘uniek natuur- en recreatiegebied’;
* er ontbreekt compensatie voor verloren natuur. De provincie vindt een recreatieconcentratiepunt (RCP) met parkeerterrein (dus asfalt i.p.v. bomen) compensatie. De provincie denkt over een – overigens onmogelijke – ecologische verbinding tussen Bentwoud en Krimpenerwaard;
* er is geen geluidswal tussen de weg en het Bentwoud met als argument ‘dan beleeft de automobilist het bos’;
* ten westen van de weg in het Bentwoud komt een RCP met parkeerterrein. Wij vinden dat het voorstel van Van der Spek bij ingang Bentwoud noord het (enige) RCP moet worden. Mochten Alphen aan den Rijn en Staatsbosbeheer dat niet zo zien, dat vinden we dat het RCP en het parkeerterrein bij Boskoop aan de oostkant van de N207 Zuid moet liggen.

Aan de bron van de Rotte

Bijna 1000 jaar hebben mensen dit gebied onder handen genomen en dat zullen ze blijven doen. Daarom is het belangrijk dat de Vrienden van het Bentwoud laten zien dat dit gebied en haar landschapshistorie belangrijk zijn. Met deze woorden sloot historicus Ton Vermeulen zijn presentatie voor de ruim 50 aanwezigen op de voorjaarsvergadering 2019 van onze vereniging af.


Terug naar 2000 jaar geleden: van Jutland tot Vlaanderen was het achter de duinen één moeras, voor dit gebied gold dat van de Vliet tot aan Utrecht. Mensen woonden langs de kust en op de hogere oevers langs de Rijn. Kaarten van begin 19de eeuw tot die van het jaar 2000 laten een leeg gebied zien met weinig bewoning. Maar de kaart van 2018 toont de fors toegenomen bebouwing. Vermeulen wijst aan: “Het Bentwoud vormt duidelijk een buffer, maar voor hoe lang?”

De ontginning startte zo’n 1000 jaar geleden vanuit de bestaande waterwegen. Na een enorme stortvloed in 1163 trokken de mensen wat verder van de Rijn weg naar hogere gebieden zoals het huidige Hazerswoude-Dorp.Van daaruit zette men in zuidelijke richting de ontginning door. Rond die tijd trokken ook mensen langs het veenstroompje de Gouwe en stichten Boskoop.Bleiswijk en Zevenhuizen zijn vanuit de Rotte ontgonnen. Al met al waren er rond 1500 60 huizen met 40 koeien, net genoeg voor eigen gebruik. Dit waren geen boerderijen, de nadruk lag op het winnen van turf.

De turf was geen kleine handel, ondernemers lieten het landindustrieel uitgraven voor steenbakkerijen, bierbrouwerijen en broodbakkers. Men stak turf tot op grondwaterniveau, met kleine molentjes werd het drooggehouden. Vanaf 1530 werd er ‘geslagturfd’ oftewel gebaggerd. Zo ontstonden er enorme meren van soms wel 5 meter diep, zonder economische waarde. Met het nodige durfkapitaal dat we in de Gouden Eeuw volop hadden, en met technische kennis zijn de plassen met molens droog gemaald. Tot rond 1675 de economie inzakte en ook nog eens veepest de opbrengsten van het drooggemalen land deed kelderen. Vanaf midden 18de eeuw ging het beter en is “de Noordplas’ waar het huidige Bentwoud een deel van vormt, drooggemalen. De “landscheiding” is de grens tussen verschillende hoogheemraadschappen. De landscheiding van Rijnland loopt van de duinen onder Wassenaar via de Leidschendam (tegenwoordig een sluis) via de A12 richting Berkel en dan noordwaarts tot de vroegere Hildam (zo ongeveer bij de fietsbrug over de N209) en dan zuidwaarts langs het Bentwoud richting Moerkapelle en Waddinxveen (Dorrekade) tot de Gouwe. Het heeft eeuwen geduurd voor de landscheiding helemaal gesloten was. Met het droogleggen verdween de Hoogeveense vaart, die ooit via de Hildam een verbinding tussen de Rotte en de Rijn gaf. En zo leven we in de 21ste eeuw, waarin recreatie steeds belangrijker wordt in een steeds voller stuk van Nederland. In de Metropoolvisie 2017 wordt “gedroomd” over een vaarverbinding tussen de Rotte ende Oude Rijn. “Het zou mooi zijn als de waarde van de landschapselementen altijd een onderdeel is van de ontwikkeling van een gebied”, aldus Vermeulen.

Wandel mee op ‘derde kerstdag’

Na de kerstdagen zin om naar buiten te gaan en lekker uit te waaien? Loop dan mee met de winterwandeling in het Bentwoud op “derde kerstdag”donderdag 27 december tussen 13.00 -16.00 uur. Je kunt mee met de gidsen van De Vrienden van het Bentwoud voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur. Na de wandeling staat er een lekkere broodbol met soep voor je klaar. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan tot zondag 23 december a.s.
De Vrienden en Atletiekvereniging AV’47 organiseren samen deze wandeling. AV’47 heeft haar locatie beschikbaar gesteld als vertrekpunt.

Gezellig bij de vuurpot

De wandeling
De route loopt door het meest recent aangelegde deel van hetBentwoud: in het oosten tegen Boskoop en Waddinxveen. We wandelen niet alleenover aangelegde paden. We struinen ook door jong bos en door het toekomstig begrazingsgebied voor runderen. Een mooi en stil stuk van het Bentwoud waar je anders misschien niet zo gemakkelijk komt. Hiervoor is het zeker nodig dat je stevige wandelschoenen of laarzen aandoet. Voor mensen voor wie het struinen teveel is: er zijn altijd aangelegde paden in de buurt. De gidsen wijzen je de weg. Een hond mag mee, maar wel aangelijnd.

Na afloop kom je weer op temperatuur bij de vuurkorf met warme chocola of glühwein, en kun je genieten van een broodbol met heerlijke,warme snert.

De feiten op een rij
*Datum: donderdag 27 december 2017 vanaf 13.00 uur. Delaatste gids vertrekt om 13.30 uur.
*Startpunt: parkeren bij atletiekvereniging AV’47, Sportpark Hoogeveenseweg, Boskoop. Ingang is naast de voetbalvereniging Floreant en doorrijden tot achterin.
*Kosten: € 3,00 p.p. inclusief een broodbol met snert endrinken. Kinderen tot 12 jaar gratis.
*Aanmelden: aanmelden is noodzakelijk via onder vermelding van het aantal personen via winterwandelingbentwoud@gmail.com.
*Tip: doe stevige schoenen aan, als het heeft geregendwaterdichte schoenen.

Goed bezochte najaarsbijeenkomst over bosbeheer en N207 Zuid

“Het Bentwoud blijft goed groeien, daar maken we ons geen zorgen over”. Met deze woorden besluit Casper de Groot, adviseur bosbeheer bij Staatsbosbeheer, zijn verhaal over het beheer van bos en het beheer van het Bentwoud tijdens de najaarsbijeenkomst van onze vereniging. Een goed bezochte bijeenkomst: zo’n 60 leden hebben vol aandacht naar hem geluisterd.

Zo’n 12% van het Nederlandse bosgebied staat op rijke kleigrond als in het Bentwoud. “Denk bijvoorbeeld aan de bossen in de Flevopolder” licht Casper toe. Er ligt wel een uitdaging voor Staatsbosbeheer voor deze bossen. Een aantal is voornamelijk ingeplant met essen en daar is nu sprake van massale sterfte door een schimmelinfectie. Ook staan er de nodige populieren die hun laatste levensjaren beginnen te bereiken. En er is niet overal op een goede wijze uitgedund. Als toekomstperspectief voor het Bentwoud ziet Casper het Amsterdamse Bos of Amelisweerd. “Daarmee bedoel ik veel dikke bomen, gevarieerd in soorten, verschillende leeftijden van bomen, gelaagdheid, dus van ruigte naar lage begroeiing naar bomen.”
Bomen die in groepen opgroeien gaan met elkaar concurreren, legt Casper uit. Niet alleen in aantallen, ook in soorten. Een wilg bijvoorbeeld kan een kers of een eik verdringen door zijn snelle groei. “We beheren een bos omdat we er iets mee willen, namelijk dikke, hoge bomen met een hoge kroon. Dat betekent dat je geduld moet hebben, reken maar op 80 jaar.” Staatsbosbeheer wil recht doen aan de investering die in het Bentwoud is gedaan en gaat een beheerplan opstellen voor de komende jaren. Op dit moment wordt waar nodig al zieke essen gekapt en wordt gericht gedund.
Een aanwezige wil weten of Staatsbosbeheer wel weet waar de bomen vandaan komen. “Dat weten we heel precies“ is het antwoord van Casper. “Het plantmateriaal is van Nederlandse bodem, komt vaak van zaden uit eigen bossen. We hebben contracten met een aantal kwekers die deze zaden voor Staatsbosbeheer opkweken, of we nemen onder bepaalde voorwaarden bomen van hen af.” “Let je ook op de natuurwaarde van het Bentwoud, denk aan biodiversiteit”, wil iemand anders weten. De verschillende soorten bomen en struiken en de verandering biedt onderkomen aan verschillende insecten en vogels, licht Casper toe. Maar ook dood hout, wanneer wel of niet maaien heeft invloed. Omdat het Bentwoud nog jong is, zijn er veel kansen op dit gebied. Omdat de eindtijd heeft geklonken praat een aantal aanwezigen hierover nog met hem na.

Aanleg Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid)
Het andere onderwerp van de avond was de door de overheden gewenste aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan door het oostelijk deel van het Bentwoud. De presentatie van Kees Bot, bestuurslid van onze vereniging, schetst het voorstel om de verkeersknelpunten in de regio Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen op te lossen.

Verenigingen presenteren eigen oplossing voor verkeersproblemen regio

Een aquaduct onder de Gouwe ten noorden van Boskoop, de “Bodegravenboog” bij knooppunt A12/N11 en een korte verbinding van de Moordrechtboog naar de bestaande Zuidelijke Rondweg om Waddinxveen: dat is de oplossing voor de huidige verkeersproblemen in deze regio. Doorgaand verkeer dat niet in de gemeenten moet zijn, wordt ermee geweerd, het Bentwoud en het Groene Hart worden gespaard en de leefomgeving voor de bewoners wordt niet aangetast.

Dit voorstel heeft Het Molenberaad op 22 oktober 2018 gepresenteerd, voorzien van verkeersberekeningen. In Het Molenberaad heeft een aantal verenigingen, waaronder De Vrienden van het Bentwoud hun kennis gebundeld om de aanleg van de N207 Zuid te voorkomen.

35 procent minder autoverkeer over hefbrug Boskoop
Tijdens de verdere verkenning naar de aanleg N207 Zuid hebben de overheden stelselmatig  geweigerd om deze variant, waarbij de N207 Zuid niet wordt aangelegd, door te rekenen op verkeersstromen. Het Molenberaad heeft met gegevens die op eigen kosten zijn vergaard, toch op hoofdlijnen een inschatting kunnen maken. Dit leidt tot het voorstel dat duidelijk gunstige gevolgen heeft:
– een aquaduct onder de Gouwe als oost-west verbinding ten noorden van Boskoop om de Zijde te ontlasten en het verkeer door Hazerswoude Dorp te verminderen;
– de aanleg van de zogenaamde Bodegravenboog om doorgaand verkeer om de regio heen te leiden via de snelwegen A20/A12 en N11 i.p.v. de N207/N207 Zuid;
– een korte verbinding tussen de Moordrechtboog en de bestaande Zuidelijke Rondweg om de bereikbaarheid van Waddinxveen te verbeteren.
Dit voorstel leidt tot de volgende resultaten: ongeveer 35% minder autoverkeer op de hefbrug in Boskoop en door Hazerswoude-Dorp tussen de 10 en 15% verkeersreductie (ter vergelijking indien wél aanleg N207 Zuid: slechts 4% minder over de hefbrug en tot 20% méér door Hazerswoude-Dorp). Op de huidige N207, de weg langs de Gouwe, is afhankelijk van het traject 25 tot 40% minder autoverkeer te verwachten.

Voorstel van het Molenberaad

Scenario’s provincie: onzinnig en duur
De scenario’s die de provincie tot nu toe heeft getoond, zijn volgens Het Molenberaad onzinnig en duur. In alle varianten wordt uitgegaan van de aanleg van de N207 Zuid. Er is zelfs een variant die volgens het Molenberaad dramatisch uitpakt. Daarbij wordt  N207 Zuid doorgetrokken naar de N11 en verder richting de A4: dat betekent veel doorgaand verkeer van Rotterdam-Oost naar Amsterdam, dus sluipenderwijs een hele nieuwe snelweg door het Groene Hart.

Klacht over handelwijze provincie
De provincie weigert om het scenario van Het Molenberaad via een vergelijkbare modelberekening door te laten rekenen. Op een verzoek om dan voor eigen rekening het bedrijf dat de provincie benut, te mogen gebruiken, heeft Gedeputeerde Vermeulen helemaal niet gereageerd, er is zelfs geen ontvangstbevestiging op dit verzoek gestuurd. Het Molenberaad heeft op 2 november 2018 een formele klacht ingediend over deze handelwijze. Na telefonisch contact tussen de klachtenfunctionaris van de provincie en Het Molenberaad kwam op 20 november kwam een mailtje van de projectleider N207 Zuid van de provincie dat we contact mochten opnemen met het bedrijf.

De egel: een varkentje onder de heg

Hij is een stuk kleiner, maar verder lijkt de kop van een egel heel erg op het hoofd van een wild zwijn. Daaraan dankt het dier zijn Engelse naam “hedgehog”, “heggevarken”. Een toepasselijke naam, want wanneer het in november wat kouder begint te worden is dat voor de egel het sein om serieus op zoek te gaan naar een plek om te overwinteren. Een holletje onder een dikke laag bladeren onder een heg of ander dicht struikgewas vormt een geschikte plek. Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur met zo’n 30 graden. Ook de hartslag wordt veel trager. In deze toestand verbruikt het rustende dier heel weinig energie. Wanneer het een flinke vetreserve heeft opgebouwd komt het meestal de winter wel door.

Foto Pieter van Dijk

Verstoring van de winterslaap kost echter veel energie en kan funest zijn. Ook de wijze van voedsel zoeken doet varkensachtig aan. Wroetend met zijn snuit tussen de bladeren is hij op zoek naar wormen, insecten en andere dieren, zoals kikkers of een nest muizen. Daarbij maakt hij ook nog een hoop herrie. Een tussen de struiken rondscharrelende flinke egel maakt bijna net zoveel geluid als een mens. Knorrend en snuivend zoekt hij zijn weg en wanneer hij iets eetbaars heeft gevonden wordt dat luid smakkend verorberd. Dit alles vindt ’s nachts plaats. Een egel ziet niet zo goed, maar de reuk is heel goed ontwikkeld, zodat de duisternis hem niet hindert, en alleen maar beschermt. Des te vreemder is het dat het egeltje op de foto zich overdag heeft laten fotograferen. Vaak is het bij daglicht rondscharrelen van een egel geen goed teken en bij nadere beschouwing van de foto valt plotseling op dat er een groene vleesvlieg op hem zit. Deze insecten worden op honderden meters afstand aangetrokken door de geur van rottend of ongezond vlees. Het zou mogelijk zijn dat deze egel is aangetast door myiasis, de madenziekte. Er bestaan vliegensoorten die hun eitjes in wondjes of op minder schone plekken van levende dieren leggen. De maden die hier uit komen kruipen in het dier en beginnen het van binnenuit op te eten, waardoor het snel verzwakt en sterft. Het is een naar natuurverschijnsel, gevreesd door konijnen- en schapenhouders. De natuur is interessant, maar vaak van een bizarre wreedheid en soms ronduit weerzinwekkend.

De zwarte wegmier neemt even de tijd voor een goed gesprek

Ontdoe in gedachten een wesp van haar vleugels en je houdt een grote gestreepte mier over. Mogelijk een wat bizarre gedachte, maar wanneer men zich realiseert dat mieren tot de zelfde familie behoren als de wespen namelijk de vespoidea, dan wordt het al iets minder vreemd. Bedenk daarbij ook dat er in de zomer korte tijd gevleugelde mieren uit allerlei hoeken en gaten komen, tot groot genoegen van de zwaluwen, voor wie het smullen geblazen is. Deze vliegende mieren zijn de in het nest door de vleugelloze werkmieren opgekweekte jonge koninginnen en mannetjes. Wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn komen zij massaal en schijnbaar volgens afspraak uit verschillende nesten tevoorschijn.

Dat moet ook om de kans op inteelt te verkleinen. Hoog in de lucht vindt tijdens de zogenaamde “bruidsvlucht” de paring plaats. De mannetjes mogen nu rustig sterven, maar voor de bevruchte koninginnen is het zaak veilig met alle zes de benen op aarde terug te keren en een geschikt plekje te vinden om helemaal alleen een nieuw volk te stichten. Vereisten voor een geschikte plek zijn een juiste temperatuur, vochtigheidsgraad en duisternis. Het heeft iets moois, maar ook iets triests. Slechts een paar koninginnen zullen niet worden opgegeten en een goed plekje vinden. Het merendeel wordt verslonden, belandt op het asfalt of op een andere onbruikbare plek. Net als hun familieleden de wespen zijn de mieren sociale insecten. Een mierenvolk, waarin groepen mieren een specifieke taak vervullen wordt wel eens beschouwd als één groot organisme. Dit vraagt om een efficiënte communicatie. Deze vindt bij mieren voornamelijk plaats door middel van feromonen, signaalstoffen die worden ingezet bij het uitwisselen van informatie. De voelsprieten spelen hierbij waarschijnlijk de belangrijkste rol. Simpel gesteld zou je kunnen zeggen dat mieren hiermee ruiken. Deze sprieten zien er veel ingewikkelder uit dan die van veel andere insecten. De voelspriet van een dagvlinder ziet er uit als een lucifer: een stokje met een knopje. De mierenvoelspriet is veel beweeglijker. Na het eerste segment, bekeken vanaf de kop, zit een soort elleboogje, dat de spriet op een armpje doet lijken. Naast het ruiken en interpreteren van de signaalstoffen zouden de sprieten b.v. kunnen worden gebruikt om aan te geven in welke richting een mier voedsel heeft gevonden. Wanneer andere mieren uit het volk eenmaal op het juiste spoor zijn gebracht wordt de weg naar het lekkers verder versterkt door een feromoon, waardoor nog meer mieren het spoor kunnen volgen. Het terugvinden van het nest is ook afhankelijk van geursporen. Een mier die je van je kleren schudt op enige afstand van het nest zal hoogstwaarschijnlijk nooit meer thuiskomen en omkomen. Aansluiting bij een ander nest is geen optie. Elk volk heeft zijn eigen geur. Tegenover vreemdelingen gedragen mieren zich erg agressief. Het is dus van levensbelang tijdens het werk voortdurend via de voelsprieten in contact te blijven met nestgenoten. Even een goed gesprek.

Fiets mee langs monumenten rond het Bentwoud

Op monumentendag zaterdag 8 september organiseren de Vrienden van het Bentwoud een fietstocht langs achttien van de monumenten in de gemeente Alphen aan den Rijn. De fietstocht is ongeveer 25 km lang en voor vrijwel iedereen te doen. De monumenten zijn kenmerkend erfgoed zoals boerderijen, molens, kerken, en een watertoren. Het is die dag ook Nationale Orgeldag. In kerken langs de routes zijn de orgels te bewonderen en te beluisteren. Rob van Daalhoff is één van de initiatiefnemers. Enthousiast vertelt hij: “De route voert over oude veendijken die een monument op zichzelf zijn en door het Bentwoud. Onderweg heb je prachtig zicht op het zich ontwikkelende bosgebied”.

Gratis folder beschikbaar
De route is beschreven in een gratis folder die op 8 september vanaf 10:00 uur op de volgende plaatsen klaarligt:
*Dorphuis De Tas in Benthuizen (De Dam 3);
*Roos eten & drinken/Floragebouw in Boskoop (Parklaan 4), en
*Historisch Museum in Hazerwoude-Dorp (Dorpstraat).
Behalve de folder is er op deze plekken ook de actuele informatie beschikbaar over de open monumenten langs de route.

Individueel of samen
Met behulp van de folder is de route eenvoudig te volgen als je hem individueel willen fietsen. Om te genieten van de open monumenten is het wel raadzaam hiervoor de tijd te nemen.
Maar de Vrienden van het Bentwoud bieden ook aan om samen op pad te gaan. “Er zijn nu eenmaal mensen die dat prettiger en gezellig vinden”, zegt Rob van Daalhoff. De gezamenlijke tocht start om 12:30 uur bij de Tas in Benthuizen. “We doen het rustig aan”, aldus Van Daalhoff, “en we nemen de tijd om enkele monumenten te bezoeken. Ik verheug me bijvoorbeeld nu al op het Cor Steyn-theaterorgel, dat die dag bespeeld wordt in het Flora-gebouw in Boskoop.”

Kom zondagmiddag 17 juni naar de Bentwoud Buitendag

Op zondagmiddag 17 juni is het feest in het Bentwoud: van 12.00 uur tot 16.00 uur  is de jaarlijkse Bentwoud Buitendag. Jong en oude kunnen van alles beleven. De Bentwoud Buitendag wordt georganiseerd door de Vrienden van het Bentwoud en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door diverse ondernemers en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Locatie: Speelbos Bentjungle in het Bentwoud tussen Zoetermeer en Benthuizen. We raden aan wandelend of op de fiets te komen. Er is beperkt parkeermogelijkheid op het parkeerterrein bij de voetbalclub Benthuizen, ongeveer 500 meter wandelen van de Buitendag-activiteiten.

Activiteiten voor kinderen:

 1. Voor de allerkleinsten is er een speurtocht naar sprookjes. Aan de hand van een postertje ga je op zoek naar de sprookjes. Als je ze gevonden hebt, zet dan een vinkje. Haal na afloop een lekkere appel bij de kraam van de Vrienden van het Bentwoud.
 2. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseert een ervaren natuurgids een camouflagespel tussen de bomen. Een spannende manier om de natuur te leren kennen! Dat gebeurt ieder uur: inschrijven kan ter plekke op het Buitendag-terrein.
 3. “Blote voetenpad”: doe je schoenen uit en wandel op blote voeten een route waar je verschillende ondergronden kunt voelen: houtsnippers, zand, door het water, asfalt of gras. Na afloop kun je je voeten afspoelen bij de pomp!
 4. Kinderen kunnen onder begeleiding van ervaren vrijwilligers van Staatsbosbeheer een boomplakje zagen en meenemen naar huis. Of je kunt met hulp van een vrijwilliger een nestkastje timmeren. Het kastje kost € 5,00, maar dan kun je het ook meenemen naar huis en ophangen!
 5. Kinderen – mits ze kunnen zwemmen – kunnen varen op een sup. Dat kan tussen 14.00- 16.00 uur, en gebeurt na uitleg hoe je met de sup moet varen en onder begeleiding.
 6. Het Bentwoud als inspiratiebron. De bekende Benthuizense kunstenares Conny van Daalhoff-Kruithof helpt iedereen die mee wil schilderen aan een mooie impressie van dit deel van het Bentwoud en zijn natuur.
 7. Het onbekende leven van de slak. Anthonie van Peursen weet hier alles over. Maakt onbekend onbemind? Na een bezoek aan zijn kraam niet meer!
 8. Freerunning: een spectaculaire manier van hardlopen. Mensen van de Stealth Academy laten zien wat dit inhoudt en hebben voor de wat oudere kinderen een parcours.

En nog meer activiteiten zijn:

 • een bloemstuk vlechten met als basis wilgentakken;
 • een vlieger in elkaar knutselen: laat hem daarna op in het open veld;
 • een kijkje nemen bij de echte modelvliegtuigen van de Goudse Modelvliegclub;
 • een golfballetje slaan onder begeleiding van een deskundige van de Golfclub Bentwoud;
 • informatie halen over de bijen in het Bentwoud en hoe je zelf kunt zorgen voor meer bijen in je tuin;
 • de gemeente Zoetermeer geeft informatie over de plannen voor een voetpad langs het Oostkade-fietspad, en de verbetering van een aantal paden in het Bentwoud;
 • koop een lekker stuk taart bij Winnie, en sponsor de aanschaf van een huifbed waarmee meervoudig gehandicapte kinderen lekker kunnen schommelen tijdens een pony-ronde door het Bentwoud.

Even bijkomen
Moe van alle activiteiten? Neem een lekkere kop koffie, thee of fris op het terrasje met een stuk taart versgebakken taart. En bewonder de doeken die daar worden beschilderd.

De strontvlieg: een onbegrepen insect

De strontvlieg lust namelijk geen stront. Ondanks zijn wetenschappelijke naam Scathophaga stercoraria, die letterlijk stronteter betekent, leeft hij zoals veel insecten van nectar die hij uit bloemen haalt. Ter afwisseling grijpt hij af en toe een klein vliegje, dat hij met zijn priksnuitje leegzuigt. Wat hebben al die mooie lichtbruine vliegjes dan toch te zoeken op de verse flatsen die de hooglanders zo gul produceren? Het antwoord is: liefde.

De koeienvlaaien doen dienst als hangplek voor de mannetjes. Ze zijn te herkennen aan hun kenmerkende lichtbruine kleur. De vrouwtjes zijn wat meer grijsachtig en niet zomaar relaxend op de koeienstront aan te treffen. Ze vliegen rond met de bedoeling hun eitjes te laten bevruchten. Wanneer een vrouwtje de lucht krijgt van een koeienvlaai benadert ze deze tegen de wind in. Eenmaal geland tussen de wachtende mannetjes wordt zij het onderwerp van een gezellige nerveuze opwinding. De heren tuimelen van enthousiasme over elkaar heen en een van hen is uitverkoren om met het vrouwtje te paren. Dit gebeurt soms op de vlaai, maar ook kan het gebeuren dat het stelletje even een rustig plekje in het gras opzoekt.  De eitjes worden vervolgens gelegd op de vlaai. Om te voorkomen dat ze meteen in de drek zakken, hebben ze een bijzondere vorm. Door twee “vleugeltjes” hebben de eitjes qua vorm iets weg van een klein wit vliegje. Door deze vergroting van hun oppervlak blijven ze aan de oppervlakte, wat ze behoedt tegen verstikking. Een soortgelijke aanpassing is te zien aan de voeten van de strontvlieg. Deze lijken zelfs een beetje op de eitjes en maken het mogelijk comfortabel over de vlaai te wandelen.

De larfjes die uit de eitjes komen verdwijnen wel in de stront. Deze eten ze echter niet op, maar ze gaan op jacht naar larven van andere vliegensoorten die in de vlaai leven. Uiteindelijk verpoppen ze onder of naast de vlaai in de grond. Nu is het wachten op het grote moment om als nieuwe strontvlieg uit de pophuid te kruipen en het luchtruim te kiezen. Een mooi en vredig leven zou men denken. Toch loert er een onverwacht gevaar. Veel runderen krijgen medicatie toegediend om hen te beschermen tegen darmparasieten. Een veel gebruikt middel, ivermeticine, brengt schade aan organismen die er in de natuur voor zorgen dat uitwerpselen netjes worden opgeruimd en weer in de kringloop van het leven worden opgenomen. De mestkever is hiervoor erg gevoelig, maar ook onze strontvlieg ondervindt hiervan gezondheidsschade.